Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SMART OFFICE CONCEPTS VOF

 1. DEFINITIES
  Consument: een natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
  Koper: consumenten en andere klanten dan consumenten, die een bestelling geplaatst hebben.
  Dag: kalenderdag.

 

 1. IDENTITEIT VERKOPER
  Smart Office Concepts VOF
  Handelend onder benaming “InteractiveTouch”
  met maatschappelijk zetel te BELGIË, 1600 Sint-Pieters Leeuw, Bergensesteenweg 709 B6,
  met KBO-nummer 765888244
  met BTW-nummer BE0765888244
  Tel: 02/669 85 85
  E-mailadres: info@interactivetouch.be

 2. TOEPASSELIJKHEID
  3.1. Huidige algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen SMART OFFICE CONCEPTS (hierna Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna Koper).
  Bij elke online bestelling verricht door de Koper, alsook op elke overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Koper, zijn evenwel de specifieke “Algemene Verkoopsvoorwaarden Online Verkoop InteractiveTouch” zoals zij bij online bestelling verschijnen en zoals zij bovendien te raadplegen zijn op de website van de Verkoper, bij voorrang van toepassing. Huidige “Voorwaarden” werken evenwel aanvullend, voor zover de “Algemene Verkoopsvoorwaarden Online Verkoop InteractiveTouch” hier niet van afwijken.

  3.2. Deze Voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Koper. Er kan enkel van deze Voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Koper. Deze voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan elke contractuele verhouding aan.

  3.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen.

  3.4. De Koper kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die zulks onverwijld aan de Koper overmaakt.
  De Voorwaarden worden voor de Koper bovendien beschikbaar gesteld op de website. De Koper is in de mogelijkheid om de tekst van de algemene voorwaarden op eenvoudige manier op te slaan op een duurzame drager.

 3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
  De Koper wordt geacht de Voorwaarden te kennen, te begrijpen en te aanvaarden voor het plaatsen van een bestelling, ongeacht of de bestelling via een online bestelorder, een geschreven document, telefonisch of ter plaatse gebeurt.

 4. ONLINE VERMELDINGEN OP DE WEBSITE VAN INTERACTIVETOUCH
  5.1. De aanduidingen van de prijzen en de stocks op de website www.interactivetouch.be zijn louter indicatief en maken derhalve op generlei wijze een bindend aanbod uit in hoofde van Verkoper die deze prijzen en voorraden, op elk ogenblik en zonder enige aankondiging kan wijzigen.
  Kennelijke vergissingen of fouten in de online-vermeldingen binden Verkoper niet.

  5.2. Voor online aankopen door de Koper via de website van INTERACTIVETOUCH zijn de specifieke “Algemene Verkoopsvoorwaarden Online Verkoop InteractiveTouch” bij voorrang van toepassing (cfr. 3.1.).

 5. BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES
  6.1. De bestekken en prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

  6.2. Door de ondertekening van het bestek of de offerte verbindt de Koper zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten.
  De bestekken en de prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of na het versturen van de factuur.

 6. DE VERKOOPOVEREENKOMST
  7.1. Een bestelling wordt pas als geldig en definitief beschouwd na de ontvangst door Verkoper van een bestelbon of een ondertekende offerte per post, fax of e-mail.
  De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling te weigeren, zonder dat dit hem enig nadeel berokkent en zonder dat hij de weigering dient te motiveren. Desgevallend wordt dit door de Verkoper uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de bestelbon aan de Klant ter kennis gegeven. Indien de Verkoper deze vervaltermijn van zeven dagen laat verstrijken, komt de verkoopovereenkomst tussen partijen tot stand.

  7.2. Wanneer Verkoper op verzoek van Koper specifieke bestellingen plaatst bij externe leveranciers, dan zijn deze goederen factureerbaar na 30 dagen, zelfs al worden deze bestellingen uiteindelijk niet afgehaald door de Koper.

  7.3. Mondelinge bestellingen moeten steeds schriftelijk bevestigd worden.

 7. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN
  8.1. Betaling is in hoofde van de Koper verschuldigd van zodra de verkoopovereenkomst tot stand komt. Bij rechtstreekse aankopen in de detailhandelwinkel van InteractiveTouch, geschiedt betaling alleszins steeds voorafgaandelijk aan de levering van het goed.

  8.2. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Koper die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord heeft verklaard, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

  8.3. Een commerciële geste brengt geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van de Verkoper met zich mee.

  8.4. De prijs is alleszins betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

 8. LAATTIJDIGE EN NIET-BETALING
  9.1. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele intrest van 12 % per jaar opleveren te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15 % van het totaal van de factuur, met een minimum van 125 EUR.

  9.2. De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Koper komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverplichting van de Koper heeft moeten maken.

  9.3. Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Koper, verzonden per gewone post of e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Koper door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Koper zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben.

 9. LEVERING
  10.1. De consument dient het goed af te halen op de zetel van de Verkoper, tenzij de Verkoper aangegeven heeft dat hij bereid is om het goed te leveren op het door de Koper aangeduide adres.

  10.2. De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden de Verkoper niet. Zij zijn louter indicatief. Ook de op de website aangeduide leveringstermijn is louter indicatief en is aldus geenszins bindend in hoofde van Verkoper.

  10.3. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Koper geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. Partijen kunnen hier een uitzondering op maken via een uitdrukkelijk en geschreven document, ondertekend door beide partijen, dat de vooropgestelde levertermijn specifieert.

  10.4. De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Koper en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden. Ingeval de redelijke termijn overschreden wordt, geeft de Verkoper daarbij de nuttige duiding aan de Koper.

  10.5. De levering geschiedt kosteloos dan wel tegen het bedrag aangegeven op het bestelformulier.

  10.6. Zolang de verkoopprijs en de gebeurlijke leveringskosten door de koper niet integraal werden voldaan, is Verkoper gerechtigd om de nakoming van haar leveringsplicht op te schorten.

 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO
  11.1. De eigendom gaat over op het ogenblik van de volledige betaling van het goed door de Koper aan de Verkoper. Bij gebrek aan betaling conform artikel 8 van deze Voorwaarden verbindt de Klant zich ertoe om de goederen bij het eerste verzoek aan Verkoper te restitueren. Tot op dat ogenblik kan Verkoper er vrij over beschikken en zal de Klant de goederen niet verpanden, vervreemden of aan een derde één of ander recht daarop verlenen. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bevinden bij de Klant, die zich ertoe verbindt de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren.

  11.2. Uitsluitend ten aanzien van consumenten wordt het risico overgedragen op het moment van de levering van het goed.
  Ten aanzien van de overige Kopers (geen consumenten) wordt het risico overgedragen op het moment van de verzending door Verkoper aan de Koper en wordt de levering van het goed (inclusief vervoer) aldus uitgevoerd op risico van de Koper.

 11. AAN VERKOPER IN BEWARING GEGEVEN GOEDEREN
  12.1. Wanneer Verkoper wordt aangezocht in het kader van een herstellingsopdracht of enige andere opdracht die hem wordt toevertrouwd in het kader van zijn activiteit, ongeacht of de Koper aan Verkoper effectief verzoekt deze opdracht uit te voeren, dan is de Koper verplicht op eerste verzoek (per gewone brief of per e-mail) van Verkoper zijn aan de Verkoper overgemaakte goederen opnieuw te komen ophalen.

  12.2. Bij gebreke aan ophaling vanwege de Koper overeenkomstig de vorige alinea, is de Verkoper gerechtigd om, te rekenen vanaf één maand na diens eerste verzoek, het in bewaring gegeven goed te laten vernietigen, zonder daarvoor op enige manier aansprakelijk te zijn jegens de Koper. De kosten hieraan verbonden worden door de Verkoper integraal verhaald op de Koper.

  12.3. Verzoekt de Koper na het eerste verzoek van de Verkoper een extra termijn voor stockage, dan zullen partijen daarvoor schriftelijk (per gewone brief of e-mail) een stockagevergoeding overeenkomen, dewelke in geen geval lager ligt dan 15 EUR per bijkomende dag stockage. Ingeval partijen hierover geen schriftelijke overeenkomst afsluiten, bedraagt de stockagevergoeding 15 EUR per bijkomende dag stockage.

  12.4. Conform artikel 15.6. is de Verkoper in geen geval aansprakelijk voor eventuele beschadiging of teloorgang van door de Koper in bewaring gegeven goederen.

 12. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
  13.1. Onderhavig artikel is voorbehouden voor consumenten. Andere kopers dan consumenten beschikken niet over een herroepingsrecht.

  13.2. De consument heeft het recht om afstand te doen van de koop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

  13.3. Het goed dient door de consument in haar geheel, in ongeschonden en ongebruikte staat en voorzien van de originele etiketten en labels teruggezonden te worden naar het adres van Verkoper: SMART OFFICE CONCEPTS VOF, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709 b6.

  13.4. De rechtstreekse kosten van de terugzending van het geleverde goed vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde goed niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.

  13.5. In geval van een geldige uitoefening conform het herroepingsrecht zoals bepaald in voorgaande leden, worden de aan Verkoper betaalde sommen, na de teruggave van de geleverde goederen door de koper, uiterlijk binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping, aan de consument terugbetaald, zonder kosten.

  13.6. Volgende terugzendingen zijn ongeldig en worden niet aanvaard door Verkoper:
  – goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van
  goederen; De consument is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het keuren van het goed;
  – goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
  – goederen die door de consument beschadigd werden. De consument is aansprakelijk voor schade die hij aangebracht heeft
  aan het goed;
  – goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of
  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  – audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
  – Drukwerk;
  – Geopende cartridges en toners.
  – Reeds opgestart / ingesteld / in gebruik genomen multimedia toestel (pc, kantoormachines, smartphone,…)

 13. GARANTIEBEPALINGEN
  14.1. Ten aanzien van consumenten is de wettelijke garantietermijn naar Belgisch recht van toepassing.
  Ten aanzien van andere kopers dan consumenten, wordt de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie c.q. de garantie verstrekt door de leverancier van Verkoper, en dit zowel qua duur als qua inhoudelijke omvang van de garantie.

  14.2. Genieten geen enkele garantie vanwege Verkoper:
  – Gebreken die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering
  – Gebreken die de koper kende of waarvan hij redelijkerwijze op de hoogte moest zijn.
  – Vetusteit van de goederen
  – Abnormale vereisten voor de kwaliteit, de prestaties en het gebruik van het goed, gelet op de aard van de goederen van dezelfde soort
  – Elke vorm van misbruik van de uitoefening of elke oneigenlijke uitoefening van de wettelijke garantie door de consument.

 14. AANSPRAKELIJKHEID
  15.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Koper, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

  15.2. Meer bepaald is de Verkoper niet aansprakelijk voor het verkeerd opstarten/instellen (o.a. softwarematige problemen) van een multimedia toestel (pc, smartphone,…) bij eerste ingebruikname door de Koper zelf, zodat de hieruit voortvloeiende schade en kosten niet op de Verkoper kunnen worden verhaald. Start/stelt de Koper zelf het multimedia toestel op/in bij eerste ingebruikname, dan draagt de Koper hiervan de verantwoordelijkheid. Verkoper verwijst dienaangaande naar de handleiding, bijgevoegd bij het toestel.
  De Koper kan hiervoor beroep doen op de diensten van de Verkoper, mits het voldoen van een opstartkost en mits de Verkoper voorafgaandelijk aan het opstartproces wordt gecontacteerd. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

  15.3. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van het verkeerde gebruik van geleverde goederen en diensten door de Koper. De Koper kan hiervoor geen vergoeding vorderen vanwege de Verkoper, noch een herstelling of vervanging van de geleverde goederen of diensten.

  15.4. De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Koper zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

  15.5. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de door de Koper verstrekte informatie of materialen.

  15.6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen of teloorgang, bv. bij transport, verlies of bij diefstal, van door de Koper in bewaring gegeven goederen.

  15.7. De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Koper, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde diensten overtreffen.

 15. OVERMACHT
  16.1. Ingeval de Verkoper de overeenkomst niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Koper geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

  16.2. Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Koper te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Koper verschuldigd te zijn.

 16. KLACHTENPROCEDURE
  17.1. De Koper wordt geacht de geleverde goederen, diensten en facturen te aanvaarden, tenzij in geval van een tijdige ontvankelijke klacht (cfr. artikelen 17.2. t.e.m. 17.5.).

  17.2. Indien de consument een of meerdere klachten heeft m.b.t. het geleverde goed zelf, dient hij het goed retour te zenden binnen de termijnen (veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed) en volgens de voorwaarden die hierboven werden aangegeven m.b.t. retourzendingen (cfr. artikel 13)

  17.3. Elke andere klacht (d.i. in hoofde van de consument: anders dan m.b.t. het geleverde goed zelf of ontstaan na het verstrijken van de retourtermijn) dient binnen de acht dagen na het feit dat aanleiding gaf tot de klacht, bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan Verkoper, ter attentie van SMART OFFICE CONCEPTS VOF, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709 b6, en dit op straffe van verval. Het bewijs van verzending van deze klacht berust bij de Koper.
  De klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden door de koper.

  17.4. Een klacht is in elk geval onontvankelijk of vervalt van rechtswege indien de Koper het geleverde werk of goed van de Verkoper zelf heeft aangepast of laten aanpassen door een derde.

  17.5. Onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

  17.6. Als de klacht tijdig ingediend werd en gegrond blijkt te zijn, kan de Verkoper het geleverde werk of goed verbeteren of vervangen binnen een redelijke termijn zonder één of andere schadevergoeding te moeten betalen of een prijsvermindering te moeten toestaan aan de Koper.

 17. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
  18.1. Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.

  18.2. De verkoopovereenkomst is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de Koper ingeval de levering van het goed op het door de Koper aangeduide adres niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan de Koper; dan wel ingeval de door de Koper meegedeelde gegevens onjuist blijken te zijn; dan wel indien de Koper het goed niet komt afhalen binnen de vijf werkdagen nadat gemeld werd dat het goed op de zetel van de Verkoper beschikbaar was.

  18.3. De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig ten laste van de Koper beëindigen in geval van:
  – een laattijdige of niet-betaling;
  – faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Koper.

  18.4. Ingeval de Koper de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via aangetekend schrijven dat gericht is aan de Verkoper. Desgevallend zal een vergoeding verschuldigd zijn, zoals gestipuleerd onder 17.5.

  18.5. De Koper is in de gevallen onder 17.2. tot en met 17.4. aan de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van Verkoper om een hogere schadevergoeding op de Koper te verhalen in geval van een grotere omvang van de schade. Ingeval de Koper reeds een voorschot heeft betaald, dan wordt dit bedrag bij de ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de Koper in eerste instantie aangewend om het saldo van bovenvermelde schadevergoeding te voldoen.

  18.6. In geval van ontbinding worden de door de Koper betaalde bedragen, in voorkomend geval na de teruggave van de geleverde goederen en na compensatie met voormelde conventionele schadevergoeding, door Verkoper onverwijld terugbetaald, mits de Koper de voor deze terugbetaling vereiste gegevens ter beschikking stelde.

 18. PRIVACY VAN DE KOPER
  19.1. Verkoper verbindt er zich toe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy (cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) in acht te nemen.

  19.2. Indien de Koper een bestelling plaatst, is de mededeling van diens naam, e-mailadres, afleveradres, leeftijd en betaalgegevens vereist om de bestelling uit te voeren en de Koper van het verdere verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens worden opgeslagen in de account van de Koper, zodat de Koper niet bij iedere nieuwe bestelling zijn persoonsgegevens dient in te vullen.
  De door de Koper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor doeleinden die verband houden met de totstandkoming en de uitvoering van de verkoopsovereenkomst, behoudens ingeval de Koper voor andere doeleinden (bijvoorbeeld mailinglist betreffende nieuwe collecties) uitdrukkelijk diens toestemming verleent.
  De Koper kan op elk moment eisen dat zijn persoonsgegevens niet langer voor deze andere doeleinden gebruikt mogen worden, door verzending van een e-mailbericht aan Verkoper.
  Verkoper verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de Koper in geen geval aan derden te verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling van de Koper. De werknemers en gemandateerden van Verkoper zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.

  19.3. In geval van vragen in verband met de Privacy Policy van INTERACTIVETOUCH contacteert de Koper SMART OFFICE CONCEPTS VOF op de zetel van SMART OFFICE CONCEPTS VOF of via het e-mailadres aangegeven op de website. De klantenservice van Verkoper helpt de Koper verder als deze informatie nodig heeft over diens persoonsgegevens of als de Koper deze wenst te wijzigen. De Koper heeft het recht op correctie van diens persoonsgegevens.

 19. NIETIGHEID
  20.1. De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige algemene voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

  20.2. Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  Geschillen aangaande de totstandkoming, de interpretatie of de tenuitvoerlegging van de verkoopovereenkomst of het gebruik van de website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht. Uitsluitend het Belgische Vredegerecht van het kanton te Halle en de Nederlandstalige Belgische Rechtbanken en Hoven te Brussel zijn bevoegd. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.